Hệ thống lọc bụi Cyclone

Phương pháp lọc Cylone lọc được các bụi từ 15 – 20 micomet . Đối với bụi có kích thước nhỏ hơn, có thể cải tiến cyclone bằng cách lọc tuần hoàn lần hai, hoặc ghép với một thiết bị lọc bụi khác. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả lọc bụi có  thể ghép nhiều cyclone theo cách song song hoặc nối tiếp nhau.